Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

4110 621b 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaever ever
7555 ef99
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakatastrofo katastrofo

July 29 2017

Reposted fromFlau Flau viaSaper300 Saper300
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viaszpaqus szpaqus

July 19 2017

9961 a5b6 500
Reposted frominculubum inculubum viahysterie hysterie

July 18 2017

6393 2619
Reposted fromExploreDreamDiscover ExploreDreamDiscover viaxal xal

July 17 2017

9239 1c27
Reposted fromkarahippie karahippie viaDagarhen Dagarhen
3163 7a97
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viasugarvenom sugarvenom

July 16 2017

Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viabanshe banshe
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viastuckedinsoul stuckedinsoul

July 10 2017

9541 959d
Reposted frominkteller inkteller viapatrzpodnogi patrzpodnogi

July 05 2017

Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— B. Prus
Reposted frombezemnie bezemnie viasugarvenom sugarvenom
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viasugarvenom sugarvenom
6192 c840
Reposted fromnazarena nazarena viasugarvenom sugarvenom

July 04 2017

1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaxal xal
8958 5a26
Reposted fromnostalgia nostalgia viasomebodytolove somebodytolove

June 24 2017

2942 5055 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viaszpaqus szpaqus

June 23 2017

1240 602c 500
Reposted fromtfu tfu viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl