Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viaxal xal
Reposted fromherrkammer herrkammer viaxal xal
1368 1788 500

May 30 2018

Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
3011 8b84 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
3502 128e
Reposted fromoutoflove outoflove viaszpaqus szpaqus

May 29 2018

9087 f8cf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxal xal

April 28 2018

2529 1d38 500
3264 3be9 500
Reposted fromtfu tfu viasomebodytolove somebodytolove
0620 1f79 500
Reposted fromkaiee kaiee viasomebodytolove somebodytolove

April 27 2018

8100 fd26
Reposted fromnaplimak naplimak viasomebodytolove somebodytolove

April 18 2018

6349 0809
Reposted fromtfu tfu viapatrzpodnogi patrzpodnogi
8229 8883
Reposted fromsosna sosna viapatrzpodnogi patrzpodnogi
0988 61d6
Reposted fromolaosa olaosa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Reposted fromu-dit u-dit viaszpaqus szpaqus
5217 7b5c 500
spoko mordeczko
Reposted fromkopytq kopytq viakrzywda krzywda
2936 f2f3 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaszpaqus szpaqus
3204 eed5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl